HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
v úterý 30. června 2020 obdrží žáci vysvědčení za 2. pololetí s hodnocením všech předmětů. O způsobu předání vysvědčení Vás bude škola informovat po vydání pokynů ministerstvem školství. Už teď je ale jasné, jak se bude hodnotit, proto Vás o tom chceme informovat.

Je nutné zohlednit, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a že nebylo možné splnit všechny výstupy školního vzdělávacího programu. Podle  vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení se vytvoří:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí do 10. 3. ,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době od 25. 5.
  3. podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy může být v závěrečném hodnocení zohledněna:

Do počtu zameškaných hodin se budou započítávat pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, tj. do 10. 3.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.

Pokud bude žák hodnocen z některého předmětu stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 školského zákona o opravných zkouškách a případném opakování ročníku (Pokud žák neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, koná opravné zkoušky. Žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.).

Žáci, kteří nejsou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, mají možnost požádat o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.).

 

NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ:
Známky, které žáci dostanou na vysvědčení, obdrží rodiče a žáci od třídních učitelů dne 8.6. 

 

PODÍVEJTE SE NA NĚ!
Pokud byste známky k tomuto datu nedostali, upozorněte prosím třídního učitele.

Pokud byste měli pocit, že známka neodpovídá Vašim výsledkům, máte od 8.6. do 16.6. možnost:

  1. a) probrat vše na dálku s příslušným učitelem (kontakty obvyklé jako při zadávání úkolů na dálku), požádat například o mimořádnou práci, která by mohla ovlivnit hodnocení.
  2. b) požádat učitele o konzultaci ve škole s vysvětlením jeho hodnocení, případně s vypracováním nějaké práce, která by mohla ovlivnit hodnocení (Od 8. 6. mají možnost navštívit školu za účelem konzultace žáci 2. stupně).
  3. c) požádat ředitelku školy o přezkoušení (nejlépe mailem posta@zsfrydecka.cz či dopisem). Tuto možnost využijte prosím až po vyčerpání předchozích možností a rozhodně před vydáním vysvědčení.

Dne 17. 6. se ve škole uskuteční závěrečná konference s uzavřením známek za 2. pololetí.

Škola v tomto mimořádném období děkuje všem žákům a rodičům za jejich snahu spolupracovat se školou!

Mgr. Jiřina Sivá
ředitelka
27.5. 2020

Závěrečné hodnocení výsledků
zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni