INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

První den ve škole
Vyučování začíná ve středu 1. září 2021 v 8 hodin. Výuka bude ukončena v 8.45 h. Děti, které půjdou na oběd, zůstanou ve třídě s p. učitelkou do oběda (kolem 10.h). Na 1. den školy žákům stačí přezůvky, které si mohou nechat ve své skříňce na chodbě. Žáci dostanou přiděleny skříňky na chodbě na odkládání kabátu a obuvi, žáci 2. stupně i skříňku na učebnice a osobní věci ve třídě. O klíče od těchto skříněk se starají až do konce docházky na tuto školu. Pokud u někoho nastala změna v osobních údajích, např. bydlišti, telefonním čísle, zdravotní pojišťovně, nebo způsobilosti k výuce některého předmětu (např. tělocviku), je nutné to nahlásit třídnímu učiteli v prvním nebo následujících dnech.

Obědy první den ve škole
První den školy žáci dostávají oběd kolem 10. hodiny. Pokud jste novými žáky a ještě nemáte zajištěno stravování, obědy se dovážejí ze ZŠ Moravské. Na této škole je nutné si zakoupit čip, se kterým žák chodí na oběd. Na stránce „www.strava.cz“ si můžete vybrat na každý den ze 2 až 3 jídel, a to na celý měsíc dopředu. Pokud si vše nevyřídíte už o prázdninách, přihlášky na obědy nových žáků budou vybírat 1. září ráno od 8.30 do 9.30 h. u nás ve školní jídelně zaměstnanci ZŠ Moravské, měl by u toho ale být přítomen zákonný zástupce žáka. Pokud rodiče nemohou být ten den ve škole, měli by se na obědy přihlásit přímo na ZŠ Moravské.

Informace pro rodiče prvňáčků
Slavnostní zahájení za přítomnosti zástupce magistrátu města se uskuteční v 8.00 hodin v učebně 1. třídy. Prvňáčci se seznámí se svojí třídou, paní učitelkou a trošku i se spolužáky. Vítáni jsou 1. den ve škole i rodiče či prarodiče žáků.

Třídní učitelkou 1.A bude Mgr. Lenka Žůrková.

          První den ve škole dítě nemusí mít přezůvky. Předpokládáme, že program prvního dne ukončíme kolem 9.00 h.

          Každé dítě dostane přidělenou vlastní skříňku na kabát a obuv na chodbě školy. Bude vědět, kde v aktovce k ní najde klíček. V mimořádném případě (zapomenutí klíčku doma) má náhradní klíč paní učitelka a paní školnice, žák může požádat o otevření.

          Pokud se dítě bude dopravovat autobusem, poučte ho prosím o možných nepředvídatelných situacích a přecházení přes silnici v bydlišti i u školy. I škola se často bude věnovat opakování zásad bezpečnosti (pohyb na přechodu, na ulici, nebezpečí od psů, cizích lidí, nesedat do cizích aut…).

          Ve škole budete vyzváni, abyste oznámili případné zdravotní omezení dítěte v hodinách tělesné výchovy či jiných předmětech a předložili doporučení lékaře, máte-li jej. Pokud žák nosí brýle, upozorněte na to vyučující hned první den školy.

 

Výuka v 1. ročníku ve dnech:

2.9. a 3. 9. dvě vyučovací hodiny (do 9.40)
2.9. a 7. 9. tři vyučovací hodiny (do 10.40)

Od 8. 9. výuka podle rozvrhu hodin.
Dne 7. 9. v 16.00 se uskuteční třídní schůzka rodičů žáků 1. ročníku.

 

Informace pro žáky 4. třídy
Čtvrtý ročník bude od září 2021 rozdělen do dvou tříd. Jmenný seznam žáků obou tříd bude na konci srpna zveřejněn na webových stránkách školy.

Zápis do školní družiny
Zápis do školní družiny pro žáky 1. - 4. ročníku se koná 1. září 2021 od 6.15 h. v prostorách školní družiny. V případě volných míst můžeme přijmout i několik žáků 5. ročníku.

 

Organizace školního roku 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 bude vyučování probíhat v těchto třídách:
ZŠ ul. Frýdecká:     1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A
ZŠ ul. Občanská:    1.B (= 1., 2. a 3. ročník)

Nabídka kroužků bude zveřejněna na začátku školního roku. Bude nabídnuta žákům ve třídách a vyvěšena na www stránkách školy. Také nábor na hru na hudební nástroje, vedenou odbornými učiteli ZUŠ, se uskuteční v prvních dnech nového školního roku.

Informace pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola umožňuje integraci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, vady řeči apod.). Vychází přitom z odborného posudku pedagogicko-psychologické poradny (PPP, SPC). Pokud má žák z poradenského zařízení doporučení uvádějící, že má žák pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), zákonný zástupce v září podá žádost, na základě které ředitelka povoluje vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), doplněného podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka nebo naopak podle druhu nadání. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a speciálním pedagogem zajišťuje podle odborné diagnostiky žáka provedené poradnou nebo dalším speciálním pracovištěm plánování a využívání vhodných metod a organizačních postupů výuky. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště. Speciálně pedagogickou péči poskytuje v dotaci určené odborným posudkem školní speciální pedagog.

Pokud rodiče chtějí požádat ředitelku školy o výuku podle individuálního vzdělávacího plánu, doloží písemnou žádost nejpozději do 30. září. Při posuzování žádosti se vychází z doporučení odborného školského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum), ve kterém doporučují výuku podle IVP po dobu platnosti odborného posudku.

Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci se speciálním pedagogem, metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. 

 

Zaměření poradenských služeb:

- poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání

- poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu, podpora žáků         ve zlepšení, prevence neúspěchu

- poradenství při prevenci a řešení sociálně patologických jevů - pomoc žákovi a rodině, třídě, učitelům

- poradenství žákům v obtížných životních situacích, žákům přicházejícím z jiné školy

- kariérové poradenství - volba střední školy, podpora přípravy k přijímacím zkouškám, volba učebního oboru

- poradenství související s integrací žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, žáka z odlišného kulturního prostředí a žáka se sociálním znevýhodněním

- poradenství ve výchově a vzdělávání mimořádně nadaným žákům a jejich rodičům

- metodická podpora učitelům v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci se žáky

- poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

 

Konzultační hodiny výchovného poradce, metodika prevence  a speciálního pedagoga budou zveřejněny na začátku školního roku.

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni