INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE K VÝUCE OD 14. DO 30. 10. 2020

13.10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
tyto informace o výuce jsou platné od středy 14. 10. do pátku 30. 10. 2020, kdy jsou nařízena mimořádná opatření vlády. Provoz školy bude vypadat takto:
Mateřské školy fungují podle běžného provozu. Žáci 1. i 2. stupně přecházejí na výuku na dálku. Zakázána je osobní přítomnost žáků ve škole i ve školní družině.

ROZVRH HODIN  14. – 23. 10. 2020
2.stupeň - výuka doma na dálku:

 

Výuka JČ a M probíhá v plném rozsahu, výuka JA alespoň 2x týdně, výuka Z, Př, D, F, CH je omezena. Výuka ostatních předmětů nebude probíhat. Vzhledem k tomu, že výuka online je doporučena maximálně 3 hodiny denně, výuka bude probíhat jak formou online, tak formou zadávání domácí práce. V časech uvedených v tabulce s rozvrhem je pro žáky povinné připojit se k výuce na dálku.

1. stupeň – Je doporučeno, aby výuka online probíhala 1 hodinu denně. Proto bude výuka probíhat formou online výuky, především však formou zadávání domácí práce. Při online výuce může být třída rozdělena na skupiny a připojovat se v různých časech. Výuka online je povinná, nezúčastní-li se žák, rodiče ho musí omluvit. Rozvrh zadávání práce a online hodin řídí učitel, zaměřuje se při tom na hlavní předměty, tedy český jazyk, matematiku, angličtinu.

ROZVRH HODIN  26. – 30. 10. 2020
Dny 26. a 27. 10. budou vyhlášeny ministerstvem jako dny volna. Navazuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30. 10. To znamená, že výuka celý týden probíhat nebude. Mateřské školy fungují normálně.

ŽÁCI, KTEŘÍ NEMAJÍ DOMA POČÍTAČ
Rodiny, které nemají doma počítač nebo potřebují počítačů více pro více dětí, mohou požádat školu o zapůjčení počítače po dobu výuky na dálku. Obraťte se na p. učitele Pawlase (jakub.pawlas@zsfrydecka.cz) nebo přímo na školu (posta@zsfrydecka.cz, sekretariát 739 202 824, 8 – 12 h). Škola může zařízení  bezplatně zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce. Škola může také doporučit externí firmy, které nabízí prodej repasovaných notebooků a pevných PC stanic se zárukou za mnohem nižší ceny.

KOMUNIKACE SE ŽÁKY A RODIČI  PŘI VÝUCE na dálku
Pro distanční vzdělávání má škola jednotnou komunikační platformu Microsoft Teams, přes kterou probíhá on-line výuka, zadávání a odevzdávání úkolů, testování, případně i třídní schůzka či konzultace. Jiné komunikační kanály nejsou přípustné. Pokud existují vážné překážky pro účast žáka na distančním vzdělávání (např. technické), zákonný zástupce je povinen o tom školu informovat. Takovému žákovi může být umožněno distanční vzdělávání náhradním způsobem (např. off-line).
Pro hodnocení žáků nadále funguje žákovská knížka Škola OnLine.
S omlouváním žáků a ostatními organizačními záležitostmi je možné se obrátit na jednotlivé učitele mailem.
Prosíme, abyste se co nejlépe informovali a obraceli se na školu s dotazy či žádostí o vysvětlení, abychom předešli nedorozuměním a nepřesnostem, ke kterým při komunikaci na dálku jistě může dojít.

ORGANIZACE VÝUKY NA DÁLKU
Výuka bude organizována podle upraveného rozvrhu hodin (viz tabulky výše).
Při online výuce v reálném čase je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Při ostatních typech výuky žáci pracují na svých úkolech individuálně, v čase, který si zvolí.
Pro omlouvání absencí platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (při distanční výuce nejlépe mailem třídnímu učiteli). Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení.
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je pedagogická intervence a předmět pedagogické péče nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace jako v běžném režimu školy. V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga zajistí škola jeho podporu i pro distanční způsob vzdělávání.
Není úlohou rodičů přebírat povinnosti školy a vzdělávat své dítě v domácích podmínkách. Většinou postačí, když rodič doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí…), případně se ujistí, že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem, a pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele, či se rodič sám s učitelem spojí. Je však pochopitelné, že zejména v 1. – 3. třídě se dítě bez pomoci rodiče neobejde. Chápeme, že je to pro rodiče obtížné, a chceme na to brát ohled a poskytnout veškerou možnou pomoc.

STRAVOVÁNÍ
Žáci, kteří se učí doma: Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají na dálku. Výdej obědů bude probíhat denně od 11.30 do 13.30 hodin s dodržením nošení roušek a zachováním odstupů mezi osobami 2 m.

Výdej obědů v jednorázovém obalu či jídlonosiči, který si žáci sami přinesou, musí respektovat všechna platná epidemiologická nařízení (tzn. vyzvedávání obědů osobou, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole). Tito žáci se zdržují v jídelně jen po dobu výdeje oběda do nosiče.
Žáci mohou sníst oběd také přímo v jídelně, musejí však dodržovat tyto zásady: počet obědvajících osob u stolu je omezen na 4, v jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení, respektují pokyny pedagoga konajícího dohled.

OŠETŘOVNÉ
Obecně platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné od 14. 10. 2020 se vyplácí na základě čestného prohlášení rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření, které podává svému zaměstnavateli. Potvrzení školy o uzavření není potřeba!

ŠKOLNÍ ŘÁD
Od 12. 10. 2020 se do školního řádu vkládá:

  1. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci. Tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.
  2. Pro distanční vzdělávání má škola jednotnou komunikační platformu Microsoft Teams, přes kterou probíhá on-line výuka, zadávání a odevzdávání úkolů, testování, případně i třídní schůzka či konzultace. Jiné komunikační kanály jsou nepřípustné. Pokud existují vážné překážky pro účast žáka na distančním vzdělávání (např. technické), zákonný zástupce je povinen o tom školu informovat. Takovému žákovi může být umožněno distanční vzdělávání náhradním způsobem (např. off-line).

Pro hodnocení žáků 2. stupně se používá elektronická žákovská knížka Škola OnLine.

 

KONTAKTY NA ŠKOLU
Potřebujete-li se na něco zeptat, upřesnit, něco vyřídit, můžete se obracet na školu:
Technické problémy s počítačem, zajištění výuky na dálku: jakub.pawlas@zsfrydecka.cz Organizační záležitosti: posta@zsfrydecka.cz, sekretariát 739 202 824 (8 – 12 h).
Případné další informace o výuce, nově vyhlášená opatření týkající se školy apod. budou průběžně umišťována na stránky školy a do elektronické žákovské knížky pro 2. stupeň.

 

 

zpět na seznam
zobrazit všechny aktuality
Jídelna

přístup k systému objednávání stravy

Družina

kontakty, vyzvedávání dětí, provozní informace, rozpis oddělení

Výstavy

aktuální vyhodnocení mezinárodní výstavy

*

výstava v prostorách školy

Měsíční plán

kalendář akcí ve škole i mimo ni